ეროვნული უმცირესობებისათვის საარჩევნო პროცესში ჩართულობის მასტიმულირებელი მექანიზმების შემუშავება

                                

ეროვნული უმცირესობებისათვის საარჩევნო პროცესში ჩართულობის

მასტიმულირებელი მექანიზმების შემუშავება

(2014)